உறவுகள் என்பது சிலந்தி வலைப்போல. அதை பின்னுவது  கடினம். கலைப்பது ரொம்ப சுலபம். பின்னுவதில் காட்டும் முயற்சியை கலைப்பதில் தயவுசெய்து  காட்டாதிர்கள்.
10/26/2009

wonderful thought di....

Lavi
10/26/2009

thanks mona... :)


Comments are closed.