உறவுகள் என்பது சிலந்தி வலைப்போல. அதை பின்னுவது  கடினம். கலைப்பது ரொம்ப சுலபம். பின்னுவதில் காட்டும் முயற்சியை கலைப்பதில் தயவுசெய்து  காட்டாதிர்கள்.
 


Comments

Mon, 26 Oct 2009 12:39:39 pm

wonderful thought di....

 

Lavi

Mon, 26 Oct 2009 1:23:24 pm

thanks mona... :)

 

Comments are closed.